תנאי שימוש באתר

רכישת הכרטיסים, מוצרים והצטרפות והשתתפות בקורסים או סדנאות כפופים לתנאי התקנון שלהלן. אנא קראו את פרטי התקנון בשימת לב וביסודיות, שכן כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

כללי

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוהו כלשון נקבה.

כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

האתר בכתובת meidapnim.com ("האתר") הינו אתר אינטרנט של סוחולוצקי אחזקות בע"מ ( “החברה“) .

באמצעות האתר תוכלו לקבל מידע אודות ולרכוש קורסים, שיעורים, אירועים, מפגשים או סדנאות מקוונים או דיגיטליים ("קורסים") ומוצרים אחרים באמצעות כרטיס אשראי או כל תנאי תשלום אחרים שמוצגים באתר ("השירותים"). מובהר, כי רשאי לרכוש שירותים באתר אך ורק בוגר, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות לתקן, לבטל או לעדכן את היקפם וזמינותם של השירותים והפרסומים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים וזאת מבלי שתהיה חייבת להודיע לרוכש או לכל משתמש אחר באתר על שינוי כאמור באופן פרטני, למעט במקרים המחויבים בדין. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע”י החברה. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני [email protected] או בטלפון: 054-597-6388

בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן:

מזמין” או “משתמש” או "הרוכש"- אדם המזמין מוצרים/שירותים באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.

הכרטיס”- כרטיס המוצע למכירה באמצעות האתר לאחד או מספר קורסים, שיעורים, אירועים, סדנאות או מפגשים שהתפרסמו או מפורסמים באתר.

עסקה”- הזמנת מוצרים/שירותים שמוצגים באתר או המוצעים בשיחה טלפונית.

עמוד התשלום”- העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

"תכנים" – תכנים ומידע אחר אשר כלולים באתר, לרבות סרטוני וידאו, מערכי שיעור, קבצי תרגול, הדרכות, מצגות, טקסטים, תמונות ומידע נוסף אשר ניתנים בין אם במסגרת הקורסים או במסגרת שירותים אחרים באתר.

הרשמה לאתר

על מנת להשתתף בקורסים, על המשתמש אשר רכש אותם (או רכשו אותם עבורו) להירשם לאתר באמצעות מסירת פרטי הרשמה בסיסיים, לרבות סיסמא אישית וכתובת דוא"ל. לאחר הזנת פרטי ההרשמה לאתר והסיסמא האישית, יפתח אזור אישי באתר ("האזור האישי").

באחריותו של המשתמש לשמור הסודיות על הסיסמא האישית שלו ולא למסור אותה לאחר. בהתאם לכך, המשתמש מתחייב (א) לא לגלות את הסיסמא האישית שלו לאחר; (ב) לשמור את הסיסמא האישית שלו במקום נסתר ומוגן; ו- (ג) ליידע את החברה מיד עם היוודע הדבר על כל שימוש לא מורשה באזור האישי שלו.

האזור האישי באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אין להעביר את פרטי הכניסה לאזור האישי לכל גורם אחר. 

ביצוע עסקאות ותשלום

מספר הכרטיסים השונים בכל קורס הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד. על כן, אף במקרים בהם האתר מציג שקיימת זמינות לקורס, אין לראות בכך התחייבות של החברה לספק את ההזמנה שתבוצע.

המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כחוק, אלא אם צוין במפורש אחרת. החברה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים או השירותים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת והעדכונים יפורסמו באתר. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות הדוא"ל על ידי המשתמש. במידה שמחיר מוצר או שירות כלשהו עודכן באתר בטרם השלמת תהליך הרכישה, המשתמש מודע לכך שיחויב בהתאם למחיר המעודכן.

ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (“פרטי זיהוי”) של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע”י החברה במהלך העסקים הרגיל שלה. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד. תהליך הרכישה של כרטיסים באתר יסתיים בעת לחיצה על לשונית "רכישה" בעמוד הרכישה של הכרטיס הרלוונטי. בעת השלמת הרכישה תישלח למשתמש הודעה על השלמת ההזמנה לכתובת הדוא"ל שהושלמה על ידו לצורך כך. מובהר, כי אי קבלת הודעה כאמור אינה גורעת מתוקף הזמנה אשר הושלמה כאמור לעיל.

ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. לדוגמא, במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל החברה דרך האימייל [email protected] או בטלפון : 054-5976388

על רוכש מוצרים / שירותים באתר לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי החברה להבטיח את אספקת המוצרים / שירותים שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים. החברה ו\או כל גוף מטעמה רשאים להגביל את כמות המוצרים / שירותים הניתנים בהנחה.זכויות הרוכש הינן לצפות בקורסים המקוונים בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאים המופיעים להלן.

אספקה

רוכש אשר שילם עבור השירות באחד מתנאי התשלום שמוצגים באתר יקבל מייל בצירוף “הכרטיס” לכתובת האימייל שהוא עדכן בדף התשלום המאשר את השתתפותו.

לקוח אשר הזמין קורס מקוון או כל מוצר דיגיטלי אחר באמצעות האתר ושילם באחד מהתנאי התשלום שמוצגים באתר יקבל מייל בצירוף “פרטי גישה” או קישור להורדה לכתובת האימייל שהוא עדכן בדף התשלום.

הצטרפות לקורס או שיעור כפופה להצגת סיסמא.

וכן הצגת עותק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה.

ביטול עסקאות

המשתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת שירות ו/או מוצר שביצע באמצעות האתר אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"). פרק זה מפרט בתמצית את כללי הביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בפרק זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.

אופן ביטול עסקה

 • ביטול עסקה יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):
 • באמצעות הטלפון הבא: 054-5976388;
 • בדוא"ל לכתובת [email protected];
 • באמצעות עמוד "ביטול עסקה" שבאתר

משלוח דואר רשום לכתובת החברה: רחוב תובל 40 ר"ג, מגדל ספיר; פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו.

מועדים ותנאי ביטול עסקה – משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

 • "אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
 • "אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים.
 • "עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.

משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הטובין נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי החברה למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי החברה לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי החברה את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.

תוצאות ביטול עסקה

ביטול עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה עקב פגם בשירות שרכש, או עקב אי התאמה בין השירות שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת השירות שרכש במועד שנקבע,

החברה תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.

ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה שלא בשל פגם או אי התאמה כמפורט לעיל, החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש; כשחיובו של המשתמש בשל העסקה יבוטל ויימסר לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור. מהמשתמש לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ביטול (ככל שהחברה תחליט לגבות) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר השירות שרכש, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. בסעיף זה, "דמי ביטול" – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החברה הוצאו על ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.

מבלי לגרוע מההוראות הנ"ל, במידה ומשתמש ביטל עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם המשתמש את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

* לא ניתן לבטל עסקה לאחר רכישת קורס דיגיטלי או כל מוצר דיגיטלי אחר שמוצע באתר אשר מקנה גישה מלאה לתוכן המוצר והשימוש בו.

במידה וקורסים או שיעורים מסויימים יתקיימו יועברו בשידור חי, החברה מתחייבת לפעול לכך שהם יתקיימו במועד שנקבע. אם מסיבה כלשהי הקורס או השיעור יידחה, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד חדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי החברה.

ביטול עסקה במקרה שקורס או שיעור נדחו, יתבצע בהתאם לתנאים הרשומים לעיל. באם הקורס או השיעור בוטלו מגורם שאינו תלוי במזמין, יבוטל חיובו של המזמין והוא יהיה זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן על-ידיו מבלי שתגבה ממנו עמלת ההזמנה.

החברה תיידע ותעדכן אודות מבצעים, הנחות ונושאים נוספים הקשורים לשירותים באמצעות שליחת הודעות בדואר, בדואר האלקטרוני ובמסרונים (הודעות SMS). על-כן, בביצוע רכישה,  מאשר המזמין גם את הסכמתו לקבל הודעות כאמור מהחברה וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.

רשימת תפוצה

החברה מאפשרת למשתמשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות אירועים ומבצעים באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני או מספר טלפון של המשתמש ( “רשימת התפוצה”). משתמש, המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות בדואר ישראל ו/או מסרונים (הודעות SMS, WhatsApp  וכדומה) מאת החברה, וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.

תכנים / מידע באתר

האתר כולל תכני לימוד והדרכה וכן מאפשר להשתתף בקורסים באמצעות אינטרנט בנושאים המפורטים באתר. לצורך האמור, האתר כולל תכנים (כהגדרתם לעיל) בצורות ותצורות שונות. התכנים המצויים באתר הינם כלליים ואינפורמטיביים בלבד, על כל המשתמע מכך. בכל מקרה בו מקור המידע המוצג באתר הינו ממקור חיצוני של צד ג', אין לחברה כל אחריות על נכונות המידע ו/או אמיתותיו.

אין בהצגת מידע באתר משום הצהרה כי המידע נכון, מדויק או מאומת. המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בשום אופן שהוא.

התכנים הם בבעלותה של החברה, או לחילופין, יש לה זכות שימוש והפצה שלהם. חלק מהתכנים המועלים על ידי המנחים של הקורסים ("המנחים") הינם רכושם הבלעדי של המנחים.

התכנים מוצעים לצפייה לשימוש אישי ושאינו מסחרי, בהיקף המותר לפי עסקת הרכישה של הקורס הרלוונטי. יש לעשות בתכנים שימוש הוגן בלבד על פי כל דין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לזמינות המידע ו/או לתוכנו ו/או לצורתו ו/או לדיוקו /או לליקוי בו ו/או לאי התאמתו. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.

מובהר, כי שמות הקורסים והכותרים של התכנים המוצעים באתר הינם תיאורים תמציתיים אשר נקבעו לצורך ההתמצאות באתר בלבד ומשכך, אין החברה נושאת באחריות בקשר עם חוסר התאמה בין שם של קורס או כותר של תוכן באתר.

על מנת ליהנות מהתכנים המופיעים באתר, על המשתמש לדאוג לחיבור רציף לרשת האינטרנט. עוד יובהר, כי הצפייה וההשתתפות בקרוסים דורשת חיבור מהיר, פנוי ורציף לרשת האינטרנט אשר תלוי בספק הגישה והספק התשתית לאינטרנט, כמו גם בציוד החיבור העומד לרשותו של המשתמש והחברה אינה אחראית לכשלים ו/או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי ו/או מקוטע ו/או איטי לאינטרנט.

התכנים המועלים על ידי המנחים הינם באחריותם הבלעדית והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לטיבם של הקורסים, דיוק התכנים שבהם והתאמתם למשתמש.

כמו כן, כל התנהלות בין המנחים לבין המשתמשים במהלך השתתפותם בקורסים הינה על אחריות המנחים בלבד. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לפגיעה, הפסד או נזק אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהתנהלותו עם מנחה כלשהו, לרבות בקשר עם פעילותו של המשתמש בקורסים או בקשר אליהם.

האתר עשוי לכלול פרסומות של צדדים שלישיים. מובהר, כי החברה אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.

מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד.

הבהרות בעניין ייעוץ השקעות

המידע המובא באתר, בקורסים ובשיעורים, אינו מהווה, ואין לראות בו כייעוץ השקעות או שיווק השקעות או תחליף לשירות כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. תכנים המועברים במסגרת הקורסים או השיעורים כוללים נתונים כלליים כגון אירועים בשוק ההון שקרו בעבר. אין לראות באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. החברה, או מי מטעמה, אינם בעלי רישיון מרשות ניירות ערך לניהול השקעות או ייעוץ השקעות או שיווק השקעות. ואינם עוסקים במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם להוראות החוק הנ"ל.

סודיות ופרטיות

החברה (ו/או מי מטעמו) אוספת ושומרת מידע המתקבל מן המשתמש וכן מפעילותו של המשתמש באתר. המידע שנאסף ונשמר על ידי החברה כאמור כולל, בין השאר, את שם המשתמש, פרטי קשר שלו, כתובת אלקטרונית וסוג השירות בנוסף, ככל שמשתמש משלים עסקה באמצעות האתר, הוא יידרש למסור לחברה את פרטי אמצעי התשלום שלו ואמצעי זיהוי אשר יידרשו לחברה על מנת להשלים את העסקה.

כמו כן, כל משתמש אשר ניגש לאתר ועושה בו שימוש, הפעילות שלו באתר תתועד וכן יישמרו על ידי החברה נתונים טכניים על המכשיר או הדפדפן שבו הוא עושה שימוש לצורך ביצוע גישה לאתר ושימוש בו.

בכל פעם שהמשתמש עושה שימוש באתר, הוא נותן את הסכמתו כי החברה (ו/או מי מטעמה) תאסוף מידע על המשתמש, תעשה שימוש במידע ואף תעביר את המידע לצדדים שלישיים, בהתאם לאמור בתנאי השימוש.

אין על המשתמש חובה חוקית למסור פרטים כלשהו על עצמו לחברה, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי ההזמנה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.

החברה רשאית לעשות שימוש במידע על המשתמש למטרות הבאות: (א) לצורך הפעלת האתר ומתן השירותים הגלומים בו; (ב) לצורך התאמת האתר ושירותיו לצרכים וההעדפות של המשתמש; (ג) על מנת לשפר את האתר והשירותים הגלומים בו ולהציע שירותים נוספים; (ד) על מנת ליצור עם המשתמש קשר ככל שנדרש לצורך מתן השירותים הגלומים באתר; (ה) על מנת לקיים חובה חוקית או דרישה של בית משפט או רשות ציבורית שמחייבת את החברה; ו- (ו) על מנת להגן על הזכויות או האינטרסים של החברה או של צד שלישי כלשהו.

כמו כן, החברה רשאית להשתמש במידע שאינו מזהה אדם כלשהו (דהיינו, מידע אנונימי), למטרות נוספות על אלו המפורטות לעיל.

החברה רשאית למסור את המידע לצדדים שלישיים הבאים או למטרות הבאות: (א) לחברות שמוחזקות על ידי החברה ולחברות קשורות שלהן (יחד עם החברה- "הקבוצה")), לצרכי הקבוצה ובהתאם לתנאי השימוש; (ב) לצדדים שלישיים אשר נותנים לחברה שירותים; (ג) לשותפים עסקיים של החברה; (ד) ככל שהחברה תמכור או תסב את זכויותיה (כולן או חלקן) באתר או בשירותים לצד שלישי; או (ה) לכל מטרה אחרת המפורטת לעיל.

המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שהחברה תעביר, על פי שיקול דעתה, את המידע מחוץ לגבולות ישראל ויאחסן את המידע מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועברים ו/או בה מאוחסן המידע מבטיח רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

המשתמש זכאי לעיין, בעצמו או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר של החברה.

משתמש שעיין במידע עליו ומצא כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

החברה תנקוט באמצעים הדרושים והמקובלים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמן עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

מובהר, כי החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש שנתן את הסכמתו לכך דואר אלקטרוני ו/או מסרונים המכילים מסרים שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות מטעם החברה העונים על ההגדרה "דבר פרסומת", על-פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בנוסף, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש כאמור בדוא"ל או במסרון קצר אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים שאינם פרסומיים, לדוג' פרטים על ביצוע עסקה. הינך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה על-ידי שליחת הודעה ל[email protected].

קניין רוחני

כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי.

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר, לרבות לוגו האתר, ללא קבלת רשות החברה מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו,  עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינו רכוש  ההחברה בלבד ולמשתמש אין כל זכות בו. המשתמש מתחייב שלא לנצל את האתר, או את תכניו (כולם או חלקם), למטרות כלשהן, מלבד המטרות המפורטות במפורש בתקנון זה.

אין בשימוש שנעשה על ידי משתמשי האתר באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמשי האתר זכות קניין רוחני כלשהו באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו התאם לאמור בתנאי שימוש אלו.

בעת שימוש בהכשרה, צפייה ומעבר על התכנים שלנו מרגע פתיחת ההכשרה ומעבר על 5% או יותר מהתכנים, מאחר והתכנים ניתנים להורדה – לא יתאפשר זיכוי/ביטול ההרשמה

החברה מתחייבת להשאיר את התכנים בבעלותכם למשך שנה (365 יום מעת קנייתה בלבד), ויכולה להשאיר את הגישה לתכני גם לזמן ממושך יותר לפי בחירתה שלה

החברה אינה מאשרת שיתוף של התכנים (קניין רוחני) עם שום גורם שאינו רשום ונרשם להכשרה ולקבלת התכנים, לקוח אשר ישתף תכנים עם גורם צד ג׳ (חבר, קרוב משפחה, מכר, כל גורם אחר) – הגישה שלו לתכנים תבוטל לאלתר

שימוש באתר

רשאי להשתמש באתר ובשירותים בוגר, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית. [

על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר או בשירותים, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.

המשתמש מתחייב לעשות באתר שימוש אישי בלבד, ולא שימוש מסחרי. המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת “וירוסים” למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.

אחריות 

החברה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, החברה אינה מתחיבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. החברה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל ‘וירוס’ או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתה של החברה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. החברה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מווירוסים’ ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

נפלה טעות במידע הניתן באתר ו/או בתיאור במוצרים / שירותים או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.

יתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.

החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות וכן אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השירותים, השימוש בהם (לרבות המוצרים המוצעים באמצעות פרסומות של צדדים שלישיים), בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע). אחריותה של החברה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

הפסקת פעילות/ גישה לאתר

החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא כל הודעה מראש, לבצע כל אחד מהשינויים הבאים ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה או כלפי האתר:

להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת מוצרים/ שירותים באמצעותו ו/או לשנות את מהות השימוש בו.

 1. לשנות ו/או להפסיק, לחלוטין או באופן חלקי, את האפשרות לגלוש באתר, לקרוא תוכן הכלול באתר, לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר ו/או לקבל כל שירות נלווה
 2. לשנות את נגישות האתר, לרבות שעות הפעילות של האתר או הציוד )לרבות חומרה ותוכנה( הדרושים לשם שימוש באתר.
 3. להפוך את האתר או חלקים ממנו לנגישים למנויים בלבד, או להתנות את הגישה לאתר או לחלקים ממנו בתשלום.
 4. לבצע כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים הניתנים באתר לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו באתר.

החברה לא תהייה אחראית ולא תחויב בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה, ישירה ו/או עקיפה, לרבות בגין עגמת נפש, אשר ייגרמו למשתמש ו/או לציוד החומרה בו נעשה שימוש לשם לגלישה באתר, הן כתוצאה מהשתתפות בפעילות באתר ו/או כניסה אליו וגלישה בו, והן כתוצאה מאי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב )לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר.

החברה עשויה לספק תשובות לשאלות נפוצות המתעוררות אגב השימוש באתר, במקום מיוחד שיוקצה לכך באתר.  עם זאת, אינה מתחייבת לספק תמיכה כלשהי למשתמשים באתר, המשתמש מאשר כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענות כלפי החברה בעניין זה.

סמכות שיפוט

על כל הקשור באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך הנוגע לשירותים ולאתר יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב. מובהר כי האמור בסעיף זה חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.

דילוג לתוכן